Algemene voorwaarden zakelijke verkopers

Gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopers via Vindmijnwijn.nl

Versie 21 maart 2018

Heldere afspraken

Wil je samenwerken met Vindmijnwijn.nl dan is het belangrijk vooraf heldere afspraken te maken. Daarvoor hebben we deze “gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopers via Vindmijnwijn.nl” opgesteld. Door je aan te melden als zakelijke verkoper via Vindmijnwijn.nl, geef je aan deze gebruikersvoorwaarden te accepteren en na te leven.

Inhoud

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Verkoopaccount
Artikel 3 – Aanbod
Artikel 4 – Bestelling en levering
Artikel 5 – Klantrelatie
Artikel 6 – Betalingen
Artikel 7 – Diensten Vindmijnwijn.nl
Artikel 8 – E-mailcommunicatie tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant
Artikel 9 – Gebruik content
Artikel 10 – Privacy
Artikel 11 – Garanties en verplichtingen
Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 – Beëindiging zakelijk verkoperschap
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Diversen
Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Vind Mijn Wijn BV: de besloten vennootschap Vind Mijn Wijn gevestigd in Amsterdam op Lauriergracht 54 bg, 1016 RL. Opererend in Nederland onder btw-nummer: NL 807149974 BO1 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 67650090.
Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door Vindmijnwijn.nl als verkoper is geaccepteerd.
Omgeving: Vindmijnwijn.nl en iedere andere door Vindmijnwijn.nl aangewezen applicatie.
Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door Vindmijnwijn.nl aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden voor zakelijke verkopen via Vindmijnwijn.nl.
Verkoopaccount: het account voor de Zakelijke Verkoper in de Omgeving.
Artikelen: alle producten waarvan Vindmijnwijn.nl kenbaar heeft gemaakt dat deze door Zakelijke Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.
Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door Vindmijnwijn.nl te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Vindmijnwijn.nl ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.
Totaalprijs: prijs inclusief btw, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht op Vindmijnwijn.nl.
Merken: de Vindmijnwijn.nl woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
Bemiddelingsvergoeding: de door Vindmijnwijn.nl aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs.
Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

Artikel 2 – Verkoopaccount

Iedere Zakelijke Verkoper dient een Verkoopaccount te hebben, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
Aanmelding als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven
Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper:
te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland
te beschikken over een btw-nummer;
te beschikken over een Verkoopaccount bij Vindmijnwijn.nl;
te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
te beschikken over een Nederlands postadres.
De Zakelijke Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount. Vindmijnwijn.nl is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten.
Indien de Zakelijk Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Vindmijnwijn.nl, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Vindmijnwijn.nl gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 3 – Aanbod

De Zakelijke Verkoper kan artikelen aanbieden die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze gebruikersvoorwaarden.
Vindmijnwijn.nl is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Vindmijnwijn.nl gerechtigd om productcategorieën̈ en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op Vindmijnwijn.nl als gevolg daarvan. Vindmijnwijn.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën. Elke product kan maar eenmaal (1x) worden aangeboden op Vindmijnwijn.nl. Als hetzelfde product al beschikbaar is op Vindmijnwijn.nl is het niet meer mogelijk om, als andere Zakelijke Verkoper, dit product aan te bieden op Vindmijnwijn.nl.
Het staat Vindmijnwijn.nl vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Vindmijnwijn.nl. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Vindmijnwijn.nl gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
Vindmijnwijn.nl is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen, indien dit naar oordeel van Vindmijnwijn.nl niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Vindmijnwijn.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van Vindmijnwijn.nl, het Platform of derden.
De Zakelijke Verkoper zal kosteloos retourneren aanbieden aan Klanten en dus retourkosten aan Klanten niet afzonderlijk in rekening brengen, met uitzondering van Artikelen die niet voldoen aan de afmeting zoals uiteengezet in de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers.

Artikel 4 – Bestelling en levering

 Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Vindmijnwijn.nl een bestelling plaatsen voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel.
Een bestelling voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers.
Indien de Zakelijk Verkoper een bestelling ontvangt via Vindmijnwijn.nl is de Zakelijk Verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure zoals beschreven op de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers om.
De Zakelijke Verkoper zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van de pakbon die daartoe door Vindmijnwijn.nl digitaal aan de Zakelijke Verkoper ter beschikking wordt gesteld. De Zakelijke Verkoper zal deze pakbon uitprinten en hier geen wijzigingen in aanbrengen.
De Zakelijke Verkoper erkent dat via het Platform alleen bestellingen vanuit Nederland met een Nederlands bezorgadres kunnen worden geaccepteerd.

Artikel 5 – Klantrelatie

Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant. De Zakelijke Verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers te hanteren die als bijlage 1 aan deze Gebruikersvoorwaarden zijn toegevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.
De Zakelijke Verkoper erkent dat Vindmijnwijn.nl geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Zakelijke Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen Vindmijnwijn.nl en de Klant en zien op de door Vindmijnwijn.nl te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Vindmijnwijn.nl is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.
De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat, in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot Vindmijnwijn.nl. De Zakelijke Verkoper zal Vindmijnwijn.nl vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens Vindmijnwijn.nl, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
De Zakelijke Verkoper erkent dat Vindmijnwijn.nl zgn. ’service levels’, zoals opgenomen in bijlage 2, hanteert en dat Vindmijnwijn.nl zich het recht voorbehoud om het Verkoopaccount te blokkeren indien de Zakelijke Verkoper niet aan deze service levels voldoet. Vindmijnwijn.nl behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.
De Zakelijke Verkoper zal aan Vindmijnwijn.nl het track & trace nummer van alle door de Zakelijke Verkoper verzonden Artikelen afgeven ten behoeve van het door Vindmijnwijn.nl monitoren van de nakoming van de in bijlage 2 genoemde service levels door de Zakelijke Verkoper.
De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van Vindmijnwijn.nl, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
Vindmijnwijn.nl stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per e-mail. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde op de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers.
De Zakelijke Verkoper machtigt Vindmijnwijn.nl hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat Vindmijnwijn.nl partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 – Betalingen

De Zakelijke Verkoper betaalt aan Vindmijnwijn.nl per via het Platform verkocht Artikel een Bemiddelingsvergoeding, tenzij het desbetreffende Artikel binnen 14 dagen conform de algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers opgenomen in bijlage 1 door de Klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de Koopovereenkomst. De hoogte van de Bemiddelingsvergoeding is opgenomen op de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers.
De Zakelijke Verkoper erkent dat Vindmijnwijn.nl gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Bemiddelingsvergoeding eenzijdig aan te passen. De Zakelijke Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
Vindmijnwijn.nl zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan Vindmijnwijn.nl betalen. Vindmijnwijn.nl zal de betalingen van de Klanten incasseren. Vindmijnwijn.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Zakelijke Verkoper verleent hierdoor aan Vindmijnwijn.nl het onherroepelijk recht om in naam van Vindmijnwijn.nl en met uitsluiting van de Zakelijke Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Zakelijke Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan Vindmijnwijn.nl kan plaatsvinden. De Zakelijke Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan Vindmijnwijn.nl de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Zakelijke Verkoper.
De Totaalprijs van ieder product dat door Verkoper wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Verkoper het desbetreffende product op haar eigen website aanbiedt.
Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal Vindmijnwijn.nl de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. Wordt een Koopovereenkomst na deze termijn ontbonden, dan dient Klant zich rechtstreeks tot de Zakelijke Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Vindmijnwijn.nl is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Vindmijnwijn.nl is niet gehouden enig bedrag, aan de Zakelijke Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en Vindmijnwijn.nl is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 – Diensten Vindmijnwijn.nl

De door Vindmijnwijn.nl ontvangen betalingen worden door Vindmijnwijn.nl, na aftrek van de Bemiddelingsvergoeding zoals bepaald in artikel 6 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Zakelijke Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. De door Vindmijnwijn.nl ontvangen betalingen van de Klanten worden in beginsel door Vindmijnwijn.nl circa eenentwintig (21) dagen vastgehouden. Uitbetaling van de ontvangen betalingen geschiedt door Vindmijnwijn.nl in beginsel dagelijks, nadat voornoemde termijn is verlopen. Vindmijnwijn.nl maakt voor deze betalingen een factuur op. Na afloop van de in dit artikellid genoemde reserveringstermijn van circa eenentwintig (21) dagen, wordt de desbetreffende van de Klant ontvangen betaling op het eerst volgende betaalmoment aan de Zakelijke Verkoper overgemaakt.
Vindmijnwijn.nl heeft ten behoeve van haar Zakelijke Verkopers voor de levering van Artikelen in Nederland een overeenkomst gesloten met MyParcel.nl op basis waarvan de Zakelijke Verkopers tegen betaling van een vergoeding aan Vindmijnwijn.nl, gebruik kunnen maken van de verzendservice van PostNL bij het verzenden van een Artikel aan een Klant. Indien de Zakelijke Verkoper hiertoe overgaat zijn de voorwaarden van MyParcel van toepassing.
Ten behoeve van kosteloos retourneren van Artikelen door Klanten aan Zakelijke Verkopers kunnen de Zakelijke Verkopers Retourzegels afnemen via Vindmijnwijn.nl bij MyParcel.nl zoals uiteengezet op de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers.
Indien de Zakelijke Verkoper van deze retourzegels gebruik maakt, zal Vindmijnwijn.nl daarvoor tarieven in rekening brengen zoals opgenomen op de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers. Hiertoe stuurt Vindmijnwijn.nl aan de Zakelijke Verkoper een factuur die de Zakelijke Verkoper binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen. Voldoet de Zakelijke Verkoper niet aan deze betalingstermijn dan is Vindmijnwijn.nl gerechtigd de nog openstaande betalingen in mindering te brengen op de betalingen aan Zakelijke Verkoper als genoemd in artikel 7.

Artikel 8 – E-mailcommunicatie tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant

Alle communicatie tussen Klant en Zakelijke Verkoper verloopt via Vindmijnwijn.nl. Vindmijnwijn.nl is te allen tijde het aanspreekpunt voor de Klant. Zo garanderen we alle klanten hetzelfde serviceniveau en klantbeleving.
De gegevens van de Klant die door Vindmijnwijn.nl aan zakelijke verkoper worden verstrekt zijn enkel bedoeld voor de verzending van Artikelen.

Artikel 9 – Gebruik Content

Zakelijke Verkoper dient Vindmijnwijn.nl te voorzien van (product)informatie en beeldmateriaal van de Artikelen die hij/zij wil aanbieden op het Platform.
De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
de afbeeldingen, die worden aangeleverd, geen kortinglabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
de verstrekte (product)informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
de door hem aangeleverde (product)informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
De Zakelijke Verkoper verleent hierbij aan Vindmijnwijn.nl een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Zakelijke Verkoper verkregen (product)informatie te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst.
Vindmijnwijn.nl is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product)informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
Vindmijnwijn.nl is niet verplicht gebruik te maken van door Zakelijke Verkoper aangeleverde (product)informatie of deze (product)informatie te tonen op het Platform.
De Zakelijke Verkoper dient de (product)informatie aan Vindmijnwijn.nl aan te leveren volgens de voorwaarden zoals opgenomen op de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers.
Vindmijnwijn.nl draagt geen aansprakelijkheid voor de op het Platform gepubliceerde informatie over Artikelen van Zakelijke Verkoper.

Artikel 10 – Privacy

Vindmijnwijn.nl verstrekt aan de Zakelijke Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”) en het telefoonnummer ten behoeve van de bezorging.
De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Zakelijke Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Zakelijke Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Zakelijke Verkoper aansprakelijk voor alle door Vindmijnwijn.nl geleden schade.
De Zakelijke Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens).
Vindmijnwijn.nl staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 11 – Garanties en verplichtingen

De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Zakelijke Verkoper op voorraad liggen zodat achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd,
alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door Vindmijnwijn.nl zijn opengesteld;
de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving; en geen gebrek vertonen;
de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product)informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van Vindmijnwijn.nl of de Omgeving niet zullen schaden;
door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Vindmijnwijn.nl ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
De Zakelijke Verkoper zal Vindmijnwijn.nl vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Vindmijnwijn.nl als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

Vindmijnwijn.nl verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

Artikel 13 – Beëindiging Vindmijnwijn.nl Zakelijk verkopersschap

Vindmijnwijn.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van reden een Zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Zakelijk Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Vindmijnwijn.nl vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van Vindmijnwijn.nl verstoort of naar oordeel van Vindmijnwijn.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van Vindmijnwijn.nl of derden.
Vindmijnwijn.nl is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.
Het Verkoopaccount wordt geblokkeerd indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd. De Zakelijke Verkoper heeft hierbij geen recht op een eventuele schadevergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

De Zakelijke Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
De Zakelijke Verkoper vrijwaart Vindmijnwijn.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
De Zakelijke Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven.
Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Vindmijnwijn.nl, is Vindmijnwijn.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Zakelijke Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.

Artikel 15 – Diversen

Vindmijnwijn.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Zakelijk Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Gebruikershandleiding voor zakelijke verkopers.
De Zakelijke Verkoper stemt er mee in dat Vindmijnwijn.nl haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Vindmijnwijn.nl bekende e-mailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de Vindmijnwijn.nl-website en de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Scroll naar boven
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaine des Forêts Beaujolais Blanc | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
15,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 34,10 bij Mamuse voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Champagne Hélène Beaugrand Le Grand Carré Blanc de Blancs | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
39,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 34,10 bij Mamuse voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Louis Latour Grand Ardèche Chardonnay | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
16,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Le Patapouf Chardonnay | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
14,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Panamera Chardonnay | California | gemaakt van de druif Chardonnay
14,99 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Bernardus Chardonnay | California | gemaakt van de druif Chardonnay
28,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Francis Ford Coppola Director's Cut Chardonnay | Verenigde Staten | gemaakt van de druif Chardonnay
26,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Wente Morning Fog Chardonnay | Verenigde Staten | gemaakt van de druiven Chardonnay en Gewürztraminer
13,89 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Dumanet Chardonnay Réserve | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
10,30 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Louis Latour Ardèche Chardonnay | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
11,20 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Casa Ermelinda Freitas Sandstone Castelão - Shiraz | Portugal | gemaakt van de druiven Castelão en Shiraz
7,91 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Casa Ermelinda Sandstone Shiraz | Portugal | gemaakt van de druif Shiraz
7,89 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
MiP Classic Côte de Provence Rosé | Frankrijk | gemaakt van de druiven Cinsault, Grenache Noir en Syrah
15,75 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaine Lafage Miraflors Rosé | Frankrijk | gemaakt van de druiven Grenache gris, Grenache Noir en Mourvèdre
12,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaines Ott Château de Selle Rosé | Frankrijk | gemaakt van de druiven Cinsault, Grenache Noir, Mourvèdre en Syrah
37,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaines Ott BY OTT Rosé Provence | Frankrijk | gemaakt van de druiven Cinsault, Grenache Noir, Mourvèdre en Syrah
19,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Champagne Pierre Legras Grand Cru Blanc de Blancs Coste Beert | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
35,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Champagne Moutardier Millésimé | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
46,00 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Champagne Moutardier Carte d'Or Brut | Frankrijk | gemaakt van de druiven Chardonnay en Pinot Meunier
32,50 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Champagne Moutardier - Cuvée Rosée | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
36,00 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Champagne Moutardier - 100% Meunier Brut Nature | Frankrijk | gemaakt van de druif Pinot Meunier
45,00 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Champagne Moutardier Cuvee Sélection Brut | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
42,00 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Wijnclub Amsterdam wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Weingut Siegrist Chardonnay | Duitsland | gemaakt van de druif Chardonnay
14,50 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Bestel voor nog 63,00 bij de Coninck Wines voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
De Bernard Prosecco Grand Cuvee Rose Millesimato | Italië | gemaakt van de druiven Cabernet Sauvignon en Merlot
12,50 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Bestel voor nog 63,00 bij de Coninck Wines voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Barolo Meriame 2019 | Italië | gemaakt van de druif Nebbiolo
38,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 51,05 bij Il Vino Piemonte voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Risveglio Eneo Susumaniello Negroamaro | Italië | gemaakt van de druiven Negroamaro en susumaniello
18,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 38,15 bij Beleveniswijn voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Risveglio Pecoranera | Italië | gemaakt van de druif nero di troia
15,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 38,15 bij Beleveniswijn voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Jankara Vermentino di Gallura Superiore | Italië | gemaakt van de druif Vermentino
16,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 38,15 bij Beleveniswijn voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Tenuta Giustini Acinorè Primitivo di Manduria DOC | Italië | gemaakt van de druif Primitivo
20,75 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Cielo Amaregis Amarone Riserva | Italië | gemaakt van de druiven Corvina en Rondinella
26,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Conte di Campiano Primitivo di Manduria | Italië | gemaakt van de druif Primitivo
11,29 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Neropasso rosso Biscardo IGT Veneto | Italië | gemaakt van de druiven Cabernet Sauvignon, Corvina en Corvinone
9,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Rosapasso Biscardo IGT Veneto | Italië | gemaakt van de druif Pinot Nero
9,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Monzio Compagnoni Franciacorta DOCG | Italië | gemaakt van de druif Chardonnay
18,89 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Pontemagno Bacareto | Italië | gemaakt van de druif Verdicchio
10,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Patrizi Passo Del Bricco Piemonte Rosso | Italië | gemaakt van de druif Barbera
7,49 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Monviert Martagona Schioppettino | Italië | gemaakt van de druif Schioppettino
15,50 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Casa del Vino wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Pasquale Bonamici Cannonau De Vidda | Italië | gemaakt van de druif Cannonau
15,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 62,10 bij Nonna di Sardegna voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Pasquale Bonamici Reposare 'Il Costume' Cannonau | Italië | gemaakt van de druif Cannonau
11,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 62,10 bij Nonna di Sardegna voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaine de Baccari-Première de Baccari Rouge | Marokko | gemaakt van de druiven Cabernet Franc en Syrah
27,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 26,90 bij La Grand' Halte voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaine de Baccari-Première de Baccari Cuvée Rosé | Marokko | gemaakt van de druiven Cabernet Sauvignon, Grenache Noir en Syrah
15,15 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 26,90 bij La Grand' Halte voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaine de Baccari-Domaine de Baccari Rouge | Marokko | gemaakt van de druiven Cabernet Sauvignon en Syrah
20,00 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 26,90 bij La Grand' Halte voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Vignoble d'Azur Côtes de Provence | Frankrijk | gemaakt van de druiven Cinsault, Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah en Vermentino
10,75 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Bestel voor nog 34,65 bij Bensdorp Wijnen voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Les Domaines Paul Mas Claude Val Rosé | Frankrijk | gemaakt van de druif Cinsault
6,75 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Bestel voor nog 34,65 bij Bensdorp Wijnen voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Château de l'Engarran rosé | Frankrijk | gemaakt van de druiven Cinsault en Grenache Noir
10,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Bestel voor nog 34,65 bij Bensdorp Wijnen voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaine Achille Thirion Crémant d'Alsace Brut | Frankrijk | gemaakt van de druiven Auxerrois, Chardonnay en Pinot Blanc
12,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Bestel voor nog 34,65 bij Bensdorp Wijnen voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaine Sainte Marie rosé | Frankrijk | gemaakt van de druiven Cinsault, Grenache Noir, Mourvèdre en Syrah
13,95 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Bestel voor nog 34,65 bij Bensdorp Wijnen voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Chateau Bel Éveque - Vins Pierre Richard Corbières Rosé | Frankrijk | gemaakt van de druiven Cinsault, Grenache gris en Syrah
14,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 49,12 bij Belvino voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Dr. Willkomm Riesling Feinherb | Duitsland | gemaakt van de druif Riesling
9,99 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 49,12 bij Belvino voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Siccari Appassimento | Italië | gemaakt van de druif Nero d'Avola
15,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 49,12 bij Belvino voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Messias | Grande Cuvée Brut Millésime | Portugal | gemaakt van de druiven Baga, Bical en Chardonnay
14,50 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 75,50 bij Through the Grapevine voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Cava Rabetllat i Vidal Brut Nature | Spanje | gemaakt van de druiven Chardonnay, Macabeo en Xarello
16,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 51,10 bij Granada Wijnen voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Berta Valgañon | Spanje | gemaakt van de druif Tempranillo
21,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 51,10 bij Granada Wijnen voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Viberti Giovanni Moscato d’Asti | Italië | gemaakt van de druif moscato
14,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 50,16 bij C'est le vin voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Lagertal Holunder Goldtraminer | Italië | gemaakt van de druif goldtraminer
14,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 50,16 bij C'est le vin voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Torre Zambra Madia Incastro Bianco | Nederland | gemaakt van de druiven Malvasia, Passerina en Trebbiano
9,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 50,16 bij C'est le vin voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Domaine Verret Crémant de Bourgogne | Frankrijk | gemaakt van de druif Chardonnay
14,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 75,05 bij Lekkerewijn voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Colonnara Ubaldo Rosi brut metodo classico riserva millesimato verdicchio doc classico | Italië | gemaakt van de druif Verdicchio
33,99 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Bestel voor nog 56,01 bij Cavini voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Terrazze dell'Etna - Cuvee brut, Chardonnay 36 month | Italië | gemaakt van de druif Chardonnay
27,50 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 62,50 bij Etna Smaak voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Antonutti Prosecco Spumante DOC 921 collevento | Italië | gemaakt van de druif Glera
10,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Je bestelling bij Time to Wine wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Quatresols Gauthier Blanc de Noir Champagne Grand Cru | Frankrijk | gemaakt van de druif Pinot Meunier
40,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Je bestelling bij Time to Wine wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Quatresols Gauthier Champagne Brut Belle Estime Premier Cru | Frankrijk | gemaakt van de druiven Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Noir
34,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Je bestelling bij Time to Wine wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Quatresols Gauthier Brut Rose Champagne Premier Cru | Frankrijk | gemaakt van de druiven Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Noir
38,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Je bestelling bij Time to Wine wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Weingut Rappenhof Gewürztraminer Hieronymus Und Alexander Gutswein | Duitsland | gemaakt van de druif Gewürztraminer
12,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Je bestelling bij Time to Wine wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Sedella Vinos Vidueños de Sedella | Spanje | gemaakt van de druif moscatel de alejandria
18,25 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 71,75 bij Felixvinos voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Agustin Cubero Stylo 8 ms old vines garnacha Calatayud | Spanje | gemaakt van de druif Garnacha
10,20 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Quiubo wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Cortijo los Aguilares Tadeo Ronda | Spanje | gemaakt van de druif Petit Verdot
38,25 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Quiubo wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
F.Schatz Chardonnay ECO BD NAT VEGAN Ronda | Spanje | gemaakt van de druif Chardonnay
23,37 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Quiubo wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Antigua Real Fabrica Hojalata Moscatel Morisco | Spanje | gemaakt van de druif moscato
23,37 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Quiubo wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Dominio del Urogallo Pesico tinto ECO-BD-VEGAN Asturias | Spanje | gemaakt van de druiven Albarín Tinto, Carrasquín, Mencia en verdejo negro
18,70 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Quiubo wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Bodegas Toribio Brut Blanco de Garnacha Tinto Extremadura | Spanje | gemaakt van de druif Garnacha
11,47 per fles
Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden
Je bestelling bij Quiubo wordt kosteloos thuisbezorgd.
Maak daar optimaal gebruik van
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Intipalka No1 | Peru | gemaakt van de druiven Cabernet Sauvignon, Syrah en tannat
37,50 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 42,00 bij La Bodega Vinos voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Just Malbec Please | Argentinië | gemaakt van de druif Malbec
10,50 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 42,00 bij La Bodega Vinos voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Quinta do Silval Magalhães Ritmus Tinto | Portugal | gemaakt van de druiven Tinta Barroca, Tinta Roriz en Touriga Nacional
11,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 78,05 bij Alentejo Wijnen voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Boplaas GAMKA | Zuid-Afrika | gemaakt van de druiven Shiraz, Tinta Barroca en Touriga Nacional
24,25 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 65,75 bij KE Trading voor GRATIS verzenden
Succesvol toegevoegd
Sluiten
Guerrieri Guerriero Nero Marche Rosso IGT | Italië | gemaakt van de druiven Cabernet Sauvignon, Montepulciano en Sangiovese
17,95 per fles
Binnen 2-4 werkdagen in huis
Bestel voor nog 72,05 bij Vino dei Colli voor GRATIS verzenden